NAV TRYGD, PENSJON OG FORSIKRING

Dersom avdøde mottok pensjon fra folketrygden, vil den bli utbetalt for den måneden dødsfallet fant sted. Gjenlevende ektefelle eller verge for umyndige barn bør snarest ta kontakt med NAV trygd for å få ytterligere informasjon.

BEHOVSPRØVD GRAVFERDSSTØNAD

Behovsprøvd gravferdsstønad kan gis etter særskilt søknad når et medlem i folketrygden dør.

 

Stønaden skal gå til dekning av faktiske gravferdskostnader. Når avdøde var over 18 år,

blir gravferdsstønaden avkortet mot formue, tjenestepensjon utbetalt for måneden etter dødsfallet og forsikringssum og liknende som blir utbetalt som følge av dødsfallet. Vilkårene for å få utbetalt stønad er også avhengig av avdødes sivilstand.

 

Vi kan veilede om søknader til NAV trygd.

YTELSER VED BARNS DØDSFALL

Når barn under 18 år dør, blir det gitt en uavkortet gravferdsstønad til et fastsatt beløp for å dekke utgiftene til gravferden.

TRANSPORTREFUSJON

Når et medlem i folketrygden dør i Norge og kisten med avdøde må transporteres lengre enn 20 km, kan man få delvis dekket nødvendige utgifter til transport til nærmeste naturlige gravplass.
 

Vi kan orientere om hvilke regler som gjelder for dette.

FAGFORENING

Flere fagforeninger har en ordning med gravferdsstønad for sine medlemmer, og i noen tilfeller også for medlemmets ektefelle. Dette bør ordnes av de etterlatte. Før utbetaling kan foretas må som regel medlemsbok, dødsattest og skifteattest forevises.

 

Vær oppmerksom på at det i enkelte foreninger er en foreldelsesfrist på tre måneder for å kreve gravferdsstønad.

LIVSFORSIKRING, GJELDSFORSIKRING OG PENSJONSFORSIKRING

Det er i dag mange ulike forsikringsprodukter som kan gi de etterlatte forsikringsutbetalinger ved dødsfall. Mest vanlig er livsforsikring og gjeldsforsikring. De etterlatte må selv melde fra til det selskapet hvor forsikringen er tegnet. De fleste selskaper har et skjema som må fylles ut og som blir tilsendt etter forespørsel.

 

Hvis avdøde var i et arbeidsforhold, bør de etterlatte kontakte arbeidsgiver uavhengig om det gjelder et yrkesrelatert dødsfall eller ikke. Det kan være at arbeidsgiver har tegnet forsikring for sine ansatte.

 

Dersom dødsfallet skyldes en trafikkulykke, bør man kontakte ansvarlig bilselskap. Merk at selv om det ikke er tegnet kaskoforsikring, har alle en lovpålagt ansvarsforsikring for fører og passasjer som kan komme til anvendelse uavhengig av skyldspørsmål.

 

Noen forsikringer kan ha dekning til gravferdskostnader og i noen tilfeller dekkes også utgifter til minnesamvær og gravstein .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Begravelsesbyrået Puntervoll as.  Jonas Rodvelts vei 35, 4372 Egersund. Telefon 51 49 50 50.