HVEM HAR ANSVARET FOR GRAVFERD

Gravferdslovens kapittel 2, § 9 fastsetter hvem som kan sørge for
en gravferd:

«Den som har fylt 18 år, kan i skriftlig erklæring fastsette hvem som skal ha rett til å sørge for gravferden. Erklæringen skal være underskrevet og datert. Dersom det ikke foreligger erklæring som nevnt i første ledd, har avdødes nærmeste etterlatte over 18 år i følgende rekkefølge rett til å besørge gravferden: ektefelle, barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, søskens barn og foreldres søsken. Ektefelles rett etter første punkt gjelder likevel ikke dersom ektefellene på tidspunktet for dødsfallet var separert ved dom eller bevilling. Ektefelles rett etter denne bestemmelsen gjelder tilsvarende for person som levde i ekteskapslignende eller partnerskapslignende samboerskap med avdøde da dødsfallet fant sted.

 

Ved uenighet om hvem som skal sørge for gravferden, treffes nødvendig avgjørelse av kommunen på grunnlag av bestemmelsene i første og annet ledd. Avgjørelsen kan ikke påklages. Den som besørger gravferden skal gis anledning til å være ansvarlig for graven, med mindre noen etterlatte skriftlig krever spørsmålet avgjort av kommunen. Dersom ingen sørger for gravferd, skal denne besørges av kommunen hvor avdøde hadde bopel ved dødsfallet, eller om avdøde ikke hadde bopel her i landet, av den kommunen hvor dødsfallet fant sted. Kommunen kan kreve utgiftene ved gravferden dekket av dødsboet.

 

Når det ønskes kirkelig medvirkning ved gravferden, skal den som sørger for gravferden gi melding om gravferden skal avsluttes ved kistebegravelse eller kremasjon og urnenedsettelse».

Vi i begravelsesbyrået kan informere nærmere om dette.

KONTAKT MED BEGRAVELSESBYRÅET

Mange tror at man må kontakte et begravelsesbyrå, men det er opp til hver enkelt familie å velge hvordan de vil klare de praktiske forberedelsene til en gravferd. Dersom man ønsker hjelp fra et begravelsesbyrå, er det ikke slik at byrået må brukes til alt fra A til Å. Familien kan selv bestemme akkurat hvor mye eller lite de vil at begravelsesbyrået skal bidra med.

 

Et begravelsesbyrå kan være en hjelper i alt det praktiske som må ordnes. Ut fra opplæring, erfaring og kjennskap til de rammer som gjelder, har vi i begravelsesbyrået grunnlag for å møte etterlatte og gi veiledning ved planlegging og gjennomføring av en gravferd.

 

Hva skjer fra en familie kontakter begravelsesbyrået, til gravferden er arrangert og seremonien er gjennomført? Den første kontakten med et begravelsesbyrå skjer oftest per telefon, hvor man avtaler et møte. Møtet kan enten være hjemme hos familien eller på byråets kontor. I begravelsesbyrået vil de etterlatte møte en gravferdskonsulent.

 

Gravferdskonsulenten kan etter avtale hjelpe med:

 • Avtale sted og tid for seremoni.

 • Formidle kontakt med prest/taler.

 • Gi melding til organist, klokker, kirketjener og kirkeverge/graver.

 • Melding av dødsfallet til offentlige myndigheter.

 • Orientere om offentlige stønader.
   

 • Annonsering.

 • Trykking av sangprogram og takkekort.

 • Sang og musikk.

 • Blomster.

 • Pynting og assistanse under seremonien.

 • Fotografering ved seremoni.

 • Minnegave.

 • Minnesamvær.
   

 • Kiste og utstyr.

 • Stell av den døde.

 • Privat samling med åpen kiste.

 • Transport av kiste i inn- og utland.
   

 • Gravsted.

 • Gravkors med navn eller ventetegn.

 • Urne.

 • Urnenedsettelse.
   

 • Gravstein.

 •  Navnetilføyelse.

 

 • Skriftlig prisoverslag ved bestilling av varer og tjenester.

 

 • Veiledning ved «Personlig ønske om gravferd».

 

Gravferdskonsulenten kan møte de etterlatte i deres hjem, på institusjon eller på vårt kontor. I samtalen går vi sammen gjennom alle praktiske gjøremål. Vi kan veilede og gi råd ved planlegging og gjennomføring av gravferden. Etter samtalen følger vi følger opp det de etterlatte ønsker hjelp til.

 

I tiden mellom dødsfallet og gravferden kan det være mange spørsmål blant de etterlatte. Byrået har vakttelefon hele døgnet og kan besvare spørsmål i forbindelse med gravferd.

 

Vi i begravelsesbyrået er klar over at planlegging av alt som har med gravferd å gjøre, er en viktig del av sorgarbeidet. De etterlatte skal i samarbeidet med begravelsesbyrået, ha en god følelse om at de er de som har eierskapet og regien på alt som vil foregå ved gravferden.

 

Vår oppgave er å bidra til en verdig gravferd slik de etterlatte ønsker den. En gravferd skal være en verdig avskjed med den døde, og en seremoni som gir trøst og styrke for alle som er tilstede.

PERSONLIGE ØNSKER VED DØDSFALL

Det er mulig å fremme personlige ønsker for egen gravferd. Byrået har egne skjema for dette. Vær oppmerksom på at et slikt skjema ikke er juridisk bindende. Man bør gi beskjed til sine nærmeste hvis det foreligger en skriftlig viljeserklæring.

 

Personlige ønsker for egen gravferd kan også fremmes i et gyldig testament.

 

Personlige ønsker ved gravferd. Foto, nedlastbart dokument.

Å SE DEN DØDE

Før i tiden var det tradisjon å våke over den døde. Det ga anledning til ettertanke og avskjed. I de siste årene har det blitt større forståelse for at man trenger ritualer og seremonier som hjelp til å takle liv og død.

 

Det å se en som er død, er blitt mer vanlig igjen. Det kan skje i hjemmet til den som er død, på institusjon eller i et kapell. Det er fint å tenne et levende lys i rommet.

 

Det kan føles godt å gjøre noe under syningen. Familien kan sitte hos den som er død, si noen ord, stryke på kinnet, holde i hånden til den som er død, samtale stille, be, synge eller gråte. Man kan også skrive noen ord eller et dikt som legges i kisten, eventuelt en tegning, blomst eller en liten ting. Hvis man ønsker det, kan man være litt alene med den døde. Familien kan foreta svøping av den døde og til slutt legge på kistelokket. Den siste omsorgen kan være en viktig del av avskjeden med den døde.

 

Det å se en som er død er en sterk opplevelse, døden blir så endelig – så reell.

Det å se den døde, kan gjøre det lettere å forstå at personen virkelig er død og slik lette det psykologiske sorgarbeidet.

 

Det kan være vondt å se den som er død, men det kan også gi en følelse av høgtid og fred og bli en forberedelse til gravferdsdagen. For mange blir gravferdsdagen litt lettere når de har sett den døde på forhånd.

 

Av og til er det noe fredfylt over døden. Noen har endelig fått hvile. Andre ganger der ulykken har rammet, er det bare fortvilelse.

 

Det å se den døde må avtales på forhånd med oss i begravelsesbyrået. Det er mulig å komme flere ganger helt fram til kvelden før gravferden.

 

HYGIENE VED DØDSFALL

Statens helsetilsyn har pålagt begravelsesbyråer å informere om hygiene ved dødsfall. Hensikten er å sikre at mulig smitte fra døde mennesker ikke blir overført til andre. Det er legen som har ansvar vedrørende medisinske spørsmål om smitte og sykdom.

 

Ved stell av døde mennesker, er byråets ansatte pålagt å bruke stellefrakk og hansker.

 

Helsetilsynet påpeker at dersom den døde skal ligge en tid i hjemmet, bør den døde legges i kiste innen 24 timer og temperaturen i rommet må holdes på et forsvarlig lavt nivå. Hvis dette ikke er mulig, bør den døde transporteres til egnet kjølerom i bårehus eller institusjon.

 

Sykerommet vaskes med såpe og varmt vann. Klær og sengetøy kokevaskes.

Begravelsesbyrået eller evt. hjemmesykepleien kan ta hånd om avfall.

 

God håndhygiene i form av hånddesinfeksjon eller grundig håndvask er viktig.

 

STELL AV DØDE OG NEDLEGGING I KISTE

Etter at legen har tilsett den døde og skrevet «Legeerklæring om dødsfall», kan den døde stelles og legges i en kiste. De etterlatte velger hva den døde skal ha på seg av tøy og svøp. Helsepersonell og gravferdskonsulenter utfører ofte stellet, men de etterlatte kan også være med å stelle den døde.

 

 
 
 
 
 
 

Inn i natten.

Gjennom døden –

Bakom demrer morgenrøden.

 

Henrik Ibsen fra ”Peer Gynt”

LIVET FORANDRER SEG

Livet blir forandret for mange når et menneske dør. Å miste noen av sine nærmeste er en av de største utfordringene man møter i livet.

 

Noen dør etter å ha levd lenge. Andre dør før livet har begynt.

 

Et dødsfall utløser forskjellige følelser. De fleste opplever å være uforberedt når et dødsfall inntreffer. Selv i de tilfeller det var ventet, er det mange spørsmål omkring gjennomføring av en gravferd. Et dødsfall fører med seg mange praktiske oppgaver for de etterlatte.

Jeg finner nok fram

 

Døden er ikke så

skremmende som før.

Folk jeg var glad i

har gått foran og kvistet

løype.

De var skogskarer og

fjellvante.

Jeg finner nok fram.

 

Kolbein Falkeid

Begravelsesbyrået Puntervoll as.  Jonas Rodvelts vei 35, 4372 Egersund. Telefon 51 49 50 50.