Fra venstre: Svein Myklebust (skrifthogger), Øyvind A. Gui Trulsen (gravferdskonsulent og styremedlem), Selma Puntervoll (gravferdskonsulent

og daglig leder) og Merethe Skulstad (gravferdskonsulent).

BESØKS - OG POSTADRESSE:

Jonas Rodvelts vei 35,
4372 Egersund

 

DØGNVAKT tlf.: 90 09 50 50

Vakt-telefonen er betjent

hele døgnet, også i helger

og høytider.

 

TELEFON: 51 49 50 50
 

E-POST: post@puntervoll.no

Henvendelser vil bli behandlet mandag - fredag mellom

kl. 08.00 og 15.00.

 

ÅPNINGSTID:
Mandag - fredag: 08.00-15.00

eller ved avtale.

 

KONTAKT OSS

Henvendelser vil bli behandlet mandag - fredag mellom kl. 08.00 og 15.00.

 

VIRKE GRAVFERD

Begravelsesbyrået Puntervoll og Sokndal begravelsesbyrå er tilknyttet Virke Gravferd, som er en del av Hovedorganisasjonen Virke.

 

Medlemskap i Virke betinger at byrået forplikter seg til å følge Standard for god gravferdsskikk og etiske regler, som bl.a. forutsetter hensynsfullhet og verdighet i yrkesutøvelsen.

 

I følge disse reglene har ansatte i begravelsesbyrået taushetsplikt.

 

 

Logotype til Virke Gravferd. Foto
 

KLAGE VED GRAVFERDSTJENESTER

Etterlatte som henvender seg til vårt begravelsesbyrå, har rett til å bli møtt med respekt og medmenneskelighet og samtidig forvente å få levert de tjenester og varer som blir bestilt.

 

Forbrukere som vil klage på gravferdstjenester og som ikke kommer til en minnelig ordning med byrået, kan henvende seg til Forbrukerrådet, www.forbrukerraadet.no

PERSONVERN-ERKLÆRING FOR BEGRAVELSESBYRÅET PUNTERVOLL AS

Daglig leder Selma Puntervoll er på vegne av Begravelsesbyrået Puntervoll as ansvarlig for behandling av personopplysninger.                                                                                                                            

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder (gravferdsansvarlig), arvinger og andre nære pårørende;

Navn, fødsels/personnummer, adresser, telefonnummer, slektskapsforhold til avdøde. I noen tilfeller lagres også siste ligning. 

Vi lagrer også navn, religionstilhørighet og ønsker for egen gravferd for personer som kommer til oss for å planlegge en gravferd.

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne hjelpe de pårørende med å gjennomføre en gravferd og melde dødsfall der de pårørende ønsker vi skal melde dette (offentlige myndigheter).                                 

Vi benytter også opplysningene for å kunne gi informasjon og service vedrørende gravferden, via      e-post, telefon, SMS og postforsendelser.

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle vår avtale med gravferdsansvarlig. Grunnlaget for denne er personvernforordningens artikkel 6 (b). Den benyttes også til å oppfylle de krav vi har mot de offentlige kontorene.

Der du har samtykket til det, benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon og service i forbindelse med din avtale/gravferd, via e-post, telefon, SMS og postforsendelse. Grunnlaget for behandlingen er personvernforordningens artikkel 6 (a).

Du bestemmer selv om du ønsker å motta slik informasjon fra oss.

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt til våre ansatte og/eller på vår nettside i forbindelse med avtale som er inngått.

Vi bruker ikke informasjonskapsler/cookies på våre nettsider.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

For å kunne oppfylle våre forpliktelser ovenfor gravferdsansvarlig, utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere. Dette kan være; lensmannsetat/skifterett, gravferdsetat, seremonileder, NAV, skatteetat, leverandør av døds- og takkeannonser og minnesider, leverandør av sang- og musikktjenester, blomsterleverandør og leverandør av minnesamvær, busselskap samt steinleverandør. Utover dette vil vi ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det. 

Sletting av personopplysninger

Vi sletter og arkiverer i henhold til lovens bestemmelser.

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.                   

Personvernombud

Personvernombud for Begravelsesbyrået Puntervoll er daglig leder Selma Puntervoll.

E-post: selma@puntervoll.no

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:    

selma@puntervoll.no

Begravelsesbyrået Puntervoll as,

Jonas Rodveltsvei 35,

4372 Egersund                                                                                                                                                             

Begravelsesbyrået Puntervoll as.  Jonas Rodvelts vei 35, 4372 Egersund. Telefon 51 49 50 50.