EN GRAV BETYR SÅ MYE

De fleste har besøkt en gravlund. Graver pyntes med blomster og lys i respekt for minnet etter en kjær person, eller man kommer for å være i fred med egne tanker og følelser.

 

Ved et dødsfall ønsker noen å opprette et nytt gravsted, mens andre vil benytte et familiegravsted eller foreta askespredning.      

 

FRI GRAV OG FESTE AV GRAV

Alle har rett til fri grav i kommunen de bor i når de dør, så fremt det gjelder en enkel grav. Dette gjelder uavhengig av hvilket livssyn man har. En frigrav er fri for avgift i 20 år. Frigravsperioden er 20 år i Egersund og Lund, 30 år på Helleland og 40 år i Bjerkreim. Denne perioden er ofte omtalt som fredningstiden for en grav. (Jfr. Gravferdsloven §§ 6 og 19).

 

Rett til fri grav gjelder også om avdøde på grunn av sykdom eller alderdom har bodd i en annen kommune mot slutten av livet. Personer som er bosatt utenfor kommunen kan etter forespørsel tildeles grav mot å betale fastsatte gebyrer.

 

FESTERS RETTIGHETER OG PLIKTER

De nærmeste etterlatte må velge èn person som skal stå som fester, altså ansvarlig for graven. Fester har plikt til å holde graven i hevd, jfr. Gravferdsloven §§ 17 og 18. Fester har rett til å montere gravstein og ellers rå over graven. Fester er ansvarlig for å betale festeavgift for graven. Fester vil når friperioden eller festetiden er utløpt, få tilsendt brev med spørsmål om å opprette eller fornye festeavtalen. Dersom det ikke blir opprettet eller fornyet feste innen 6 måneder etter forfall, tilbakeføres gravstedet til gravlunden.

 

Ingen kan gravlegges i et festet gravsted uten samtykke av festeren. Dersom festerens samtykke ikke kan innhentes kan fellesrådet ta en avgjørelse om gravlegging.

 

Fester har plikt til å melde adresseforandringer. Gravlundsmyndighetene skal ha skriftlig beskjed dersom fester ønsker å overføre festeavtalen til en annen person. Når en fester dør, må de etterlatte gi melding om hvem som skal overta festet.

 

KISTEGRAV

En kistegrav gir plass til èn eller to kister. Det skal ikke betales avgift for denne så lenge den er frigrav. Frigravsperioden er 20 år i Egersund og Lund, 30 år på Helleland og 40 år i Bjerkreim.

 

Ved bruk av kistegrav kan det også festes en grav ved siden av for framtidig bruk. I særlige tilfeller kan det etter søknad festes to graver. Det må betales avgift for festegraver fra festedato.

 

Når frigravsperioden er ute, kan graven festes for 10 nye år om gangen. Det må da betales festeavgift. Når det er gått 60 år etter siste gravferd, kan feste ikke fornyes uten særskilt søknad og godkjenning fra kirkelig fellesråd.

 

BRUK AV EKSISTERENDE GRAV - FRIGRAV ELLER FESTEGRAV

Hvis man ønsker å bruke en eksisterende grav enten det er frigrav eller festegrav, må den som sørger for gravferden først og fremst innhente samtykke fra den som står som fester for den aktuelle graven.

 

Ved gjenbruk må enten den forrige kisten være lagt i dobbel dybde, eller graven være så gammel at den ikke lenger er fredet. Når den forrige kisten er lagt i dobbel dybde, kan graven brukes igjen også i fredningstiden.

 

URNEGRAV

Ved kremasjon kan man velge urnegrav. Den gir plass til 4 urner og det skal ikke betales for den så lenge den er frigrav.

 

Det er også mulig å sette ned urne i en kistegrav i frigravsperioden.

 

For urner finnes det i tillegg andre alternativ. Urnen kan for eksempel settes i minnelund eller det kan utføres askespredning.

 

ANONYM GRAV

 

En anonym grav er en grav som ikke har noen ansvarlig privatperson.
Gravens plassering er kun kjent for gravlundsmyndighetene. Det er ikke tillatt å montere gravstein. En anonym grav kan ikke festes.

 

NEDSETTELSE AV URNE

Valg av gravsted og tid for urnenedsettelse kan avtales med oss i begravelsesbyrået eller med kirkevergen. Etterlatte som ønsker å være tilstede når urnen blir satt ned, må gi melding om dette til oss eller kirkevergen slik at tidspunkt kan avtales.

 

En prest kan delta med en enkel liturgi dersom det er ønsket.

 

En urne skal settes ned innen 6 måneder etter dødsfallet.

ASKESPREDNING

Etter søknad til Fylkesmannen kan det bli gitt tillatelse til askespredning i henhold til Gravferdsloven. Fylkesmannen kan sette vilkår for tillatelsen. Ved slik gravferd kan det ikke kreves kirkelig medvirkning.

 

STELL AV GRAV

Dersom de etterlatte ikke selv fjerner blomster og kranser innen to uker etter gravferden, vil disse bli ryddet bort av personalet på gravlunden.

 

Festeren av graven bør sørge for at gravstedet er pent vedlikeholdt. Det er mulig å opprette et gravlegat. Det innebærer en avtale om planting og stell av graver mot betaling. Vi kan bistå med å opprette gravlegat.

 

GRAVSTEIN

Tradisjonen er sterk i vår kultur for å markere en grav med en gravstein. Den enkelte gravstein kan gi oss et glimt av et liv i form av navn, fødsels- og dødsdato og kanskje noen  minneord.
 

Man er ikke pliktig til å montere gravstein på en grav. Men erfaringsmessig ønsker de aller fleste å ha en gravstein eller annet gravminne på gravstedet.

 

Personlig utforming av en gravstein er blitt vanlig i den senere tid. Det er blitt en større variasjon i bruk av symbol og dekor for å gjøre gravsteinen mer personlig. Mange ønsker at en lykt blir en del av gravsteinen. Flere ser gjerne at det benyttes stein fra et område avdøde hadde tilknytning til. Vi formidler lokal granitt fra steinbruddet på Hellvik og Sirevåg og kan bearbeide steinheller eller rullestein som kan finnes i naturen i vårt distrikt.

 

Det er også mulig å designe en personlig gravstein og få denne produsert etter bestilling. Dataskisse av gravsteinen som gjør det enklere å se hvordan modellen vil bli, vil bli sendt til bestiller for godkjenning før produksjon.

 

Ny gravstein: Vi forhandler nye gravsteiner. Vi har utstilling av gravsteiner, skrifttyper og dekor i forskjellige utførelser og prisklasser. Vi har også et stort utvalg av gravlykter og gravvaser.

 

Gjennom nærmere 50 års levering av nye gravsteiner i Dalane, har vi bygget opp vår erfaring og fagkompetanse. Vår erfaring er at kyndig veiledning ved valg av ny gravstein er svært viktig. Et gravsted betyr så mye og det er derfor viktig å velge gravstein med omtanke. Med det tenker vi ikke bare på at materialet må være bestandig. Like viktig er det at form, inskripsjon og dekor kan bære minnet gjennom skiftende moteretninger.

 

Lokale vedtekter for gravlunden: Velger man ny gravstein, må man rette seg etter lokale vedtekter for gravlunden. Disse regulerer forhold vedrørende størrelse, form, dekor, innramming av plantefelt m.m. Vi har nøye kjennskap til de ulike vedtektene for gravlundene i Dalane og kan bidra med informasjon om disse.

 

Montering av gravstein: kan ikke utføres før graven er satt i stand. Vi kan veilede om tidspunkt for dette arbeidet. Det er vanlig å montere et gravkors eller ventetegn for å markere gravstedet i påvente av gravstein. Vi er behjelpelige med å søke om tillatelse til å montere gravstein.

 

Verksted i Egersund: På vårt lokale verksted kan vi besørge navnetilføyelser og vedlikehold av gamle gravsteiner.

 

Garanti: Vi garanterer at gravsteinen vi leverer er godkjent for den gravlunden der den skal monteres. Vi garanterer forskriftsmessig sikring og montering. Opprettingsgaranti gjelder ved kjøp av nye gravsteiner m.m.

 

Vedtekter for kirkegården varierer fra kommune tilkommune.

 

VEDLIKEHOLD AV GRAVSTED

Gravsteiner påvirkes av vær og vind. Vedlikehold må utføres med jevne mellomrom. Mye kan du gjøre selv, men noe bør du ha faglig hjelp til. Vi kan bidra med råd, veiledning og praktisk hjelp.

Rengjøring: Steiner som står ute i naturen blir relativt fort preget av forurensning, grønske, lav og mose. Slik er det også med gravsteiner som ikke er polert. Spesielt under lauvtrær blir steinene fort grønne av lav. Dette vil også legge seg inne i skriften, slik at det ser ut som at gullinnlegget eller lakken i skriften har gått bort.

 

Omfanget av slik tilgroing er klimaavhengig. I kyststrøkene våre hvor det er rikelig med fukt, trives mosen best og relativt raskt vil den feste seg til steinen. Noen synes dette er greit og mener det skal synes at steinen blir gammel og preges av naturens patina.

Andre vil gjerne at steinen skal holde seg ren og fin. For å holde grønske og mose borte fra naturlig rå og matte overflater, anbefaler vi at gravsteinen vaskes over med en vaskekost og vann. Prøv å ikke vaske over bokstavene. Dette bør gjøres en gang i året fra gravsteinen er ny. Venter man til det er begynt å gro er steinen mye vanskeligere å få ren.
 

Oppfriskning av gamle inskripsjoner: Vi kan besørge rengjøring av gravsteiner. Dette gjøres gjerne i forbindelse med navnetilføyelse eller oppfriskning av gamle inskripsjoner. Steinen blir da grundig rengjort med høytrykksvask. Etterpå kan det bli lagt i nytt bladgull eller skriftlakk.


Gravsteinen skal da holde seg fin i like lang tid som om den var helt ny. Varigheten for gull- og lakkinnlegg er avhengig av hvor vær- og vindutsatt stedet er. Vanligvis er holdbarheten for skriftinnlegg her i distriktet ca 10 år.
 

Stearin og sot: Levende lys på gravstedet er en relativt ny tradisjon i vårt distrikt. For mange føles det godt å holde gravstedet fint pyntet også i den mørke og kalde årstiden.

Vær imidlertid oppmerksom på hvilken type lys som nyttes og hvor disse plasseres. Vil man tenne åpne fakler, oljelys eller store ordinære kubbelys, bør disse stå i god avstand fra gravsteinen. Sprut av stearin eller olje vil lett trekke seg inn i steinen og lage misfarging som er svært vanskelig å fjerne.
 

Kranser: Blomsterkranser er gjerne bundet med ståltråd. Etter noen dager begynner ståltråden å ruste. Hvis kransen ligger tett inntil steinen, vil rust fra ståltråden lett smitte over på gravsteinen. Rust trekker seg inn i steinen og skaper misfarging. Slik misfarging lar seg ikke fjerne uten å slipe ned hele gravsteinen. Likeså hvis noe annet skal bindes opp på gravsteinen. Bruk aldri ståltråd.

 

Oppretting: Gravsteiner blir ikke montert på frostfri dybde. Av den grunn blir det slik at steinen «flyter oppå» det frosne jordlaget og med det blir skakke etter hvert. Graven vil også fortsette å synke i flere år, slik at gravsteinen etter hvert vil helle mot graven.

I og med at fundamentet til gravsteinen ikke er så dypt montert, er det vanligvis ikke så omfattende arbeid å rette opp en gravstein. Vi kan bidra med veiledning og praktisk hjelp ved oppretting av gravsteiner.

 

Sikring: En gravstein skal sikres med forskriftsmessig fundament og minst to stålbolter.

Vi sørger for å montere alle nye gravsteiner i henhold til gjeldende vedtekter. Det er festeren som er avsvarlig for at en gravstein er forsvarlig sikret. Vi kan sikre gravsteiner etter avtale.

 

GRAVFERDSLOVEN

Forskrift til lov om gravlund, kremasjon og gravferd omtales gjerne som gravferdsloven. Kapittel lll omhandler gravsteiner, i loven benevnt som gravminner.

 

§ 20 - Merking av grav: På fri grav som ikke er anonym grav og på festet grav og gravsted kan det plasseres gravminne. Med gravminne forstås minnesmerke med navn og data på den gravlagte. Det skal som regel bare plasseres ett gravminne på hvert gravsted.

 

Andre minnesmerker enn gravminner kan bare plasseres på gravlunden dersom bispedømmerådet gir samtykke til det.

 

Fester av grav eller ansvarlig for fri grav er eier av vedkommende gravminne.

 

§ 21 - Tekst m.m.: Tekst, fotografi, dekor og symbolbruk på gravminne skal være sømmelig, og det navn som settes på skal være identisk med navnet på den som er gravlagt. Personer som er omkommet på havet, i krig eller liknende og som ikke er gravlagt på gravlunden, kan likevel få navnet satt på eksisterende eller nytt gravminne.

 

Kirkelig fellesråd kan gi tillatelse til at navn på person påføres gravminne på en eksisterende grav et annet sted enn der vedkommende er gravlagt. Navnet må da fjernes fra det opprinnelige gravminnet.

 

Eieren skal besørge fjerning av gravminne fra grav som ikke festes. Dersom gravlundsmyndighetene fjerner gravminne, skal navn og data tas bort.

 

§ 22 - Kvalitet: Til gravminne og fast tilbehør kan bare anvendes materialer som er bestandige og lite vedlikeholdskrevende. Det skal tåle de påkjenninger det utsettes for av klimaet og ved vanlig drift og vedlikehold av gravlunden.

 

§ 23 - Dimensjoner: Gravminner skal ikke være høyere enn 150 cm, bredere enn 85 cm, tykkere enn 60 cm, begrenset slik at største høyde x største bredde x største tykkelse ikke overstiger 0,1 m3 og vekten ikke overstiger 300 kg.

 

På graver mindre enn 2,4 x 1,2 m skal gravminnet ikke være høyere enn 80 cm, bredere enn 75 cm, tykkere enn 60 cm, begrenset slik at største høyde x største bredde x største tykkelse ikke overstiger 0,1 m3 og vekten ikke overstiger 150 kg.

 

Nå særlige grunner tilsier det, kan bispedømmerådet fravike bestemmelsene i denne paragraf.

 

§ 24 - Sikring: Stående gravminne i stein skal festes til fundament i stein med to 15 cm lange og 12 med mer tykke syrefaste bolter.

 

Fundamentet skal ha en form og en størrelse som forhindrer at gravminnet kan veltes og skal i bunnen ha en anleggsflate som er dobbelt så bred som gravminnets tykkelse. Gravminne som er mer enn 60 cm høyt skal ha en fundamentdybde som utgjør minst

20% av gravminnets høyde over bakken. Fundamentet skal ikke være synlig over bakken.

 

Når særlige grunner tilsier det, kan kirkelig fellesråd skjerpe eller lempe kravene etter denne paragrafen.

 

§ 25 - Godkjenning: Kirkelig fellesråd skal godkjenne gravminne og fundament før det settes opp på gravlunden. Gravminne skal monteres på anvist plass.

 

§ 26 - Ansvar: Eieren er ansvarlig for at gravminne ikke er i forfall, til sjenanse eller til fare for dem som ferdes på gravlunden. Når fellesrådet finner det nødvendig, skal eieren varsles med pålegg om å bringe gravminnet i overensstemmelse med de krav som er stilt i forskrift og vedtekter. Dersom eieren unnlater å etterkomme slikt pålegg eller det er uvisst hvor eieren befinner seg, kan fellesrådet sette i verk tiltak som er nødvendig for å bringe gravminnet i orden, herunder fjerne gravminnet.

 

§ 27 - Bevaring: Kirkelig fellesråd kan vedta at områder av gravlunden eller enkeltgraver med gravminner og annet utstyr skal bevares. Slikt vedtak kan bl.a. gjøres dersom gravminner på et område av gravlunden eller en grav er av en viss alder, at det representerer en stilhistorie, har et lokalt særpreg i form eller materialbruk, gir uttrykk

for en interessant personalhistorie eller er unikt.

 

Gravlundsvedtektene skal inneholde egne bestemmelser for de områder eller graver som vedtas bevart.

Men lerka stig frå gløymde grav

med sigers ljod;

og vinden stryker inn av hav

so frisk og god.

 

Og um me kjenner gråt og gru

og saknad sår;

so må me lerkesongen tru,

som lovar vår.

 

Arne Garborg fra

”Til deg, du heid”

 
 

Katalog over

gravsteiner og utstyr

kan vi levere etter

avtale eller hentes

på vårt kontor.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Begravelsesbyrået Puntervoll as.  Jonas Rodvelts vei 35, 4372 Egersund. Telefon 51 49 50 50.