BEGRAVELSE OG BISETTELSE

Gravferd er fellesbenevnelsen for begravelse og bisettelse. Benevnelsen begravelse brukes om seremonier der kisten til slutt senkes i en grav i jorden. Benevnelsen bisettelse brukes vanligvis om seremonier som etterfølges av en kremasjon.

 

I enkelte tilfeller har den som er død hatt spesielle ønsker for egen gravferd. Dette bør naturligvis respekteres. Det er familien som avgjør om det skal være begravelse eller bisettelse med påfølgende kremasjon. Ved kremasjon må familien framsette en skriftlig begjæring. Vi kan gi nærmere orientering.

 

I følge norsk lovgivning skal gravferd finne sted senest 10 dager etter dødsfallet. I spesielle tilfeller kan man søke Gravferdsetaten om utsettelse. Vi kan være behjelpelig med å søke om tillatelse til å utsette en seremoni.

 

Bogerlig seremoni:

 • Salmemusikk

 • Klokkeringing

 • Musikk/ solosang/ fellessang

 • Minneord

 • Kransepålegging og personlig minnetale

 • Tale

 • Opplesning (dikt el.)

 • Musikk/ solosang/ fellessang

 • Kiste bæres ut til grav eller til bårebil
   

   * Dette er forslag til en borgerlig 
      gravferdsseremoni
.

ANNONSERING

Det er vanlig at et dødsfall kunngjøres i form av en dødsannonse i en eller flere aviser.

 

Noen ønsker å være alene eller bare sammen med sine aller nærmeste i seremonien. Dødsannonsen rykkes da vanligvis inn etter at seremonien har funnet sted.

 

Et dødsfall er noe som angår mange mennesker. Vanligvis vil flere enn bare den nærmeste familie ha ønske om å delta i seremonien. Mange ønsker å vise de nærmeste etterlatte sin medfølelse og deltakelse. Erfaring viser at deltakelse fra personer utenfor den nærmeste familien kan være til god støtte og hjelp i sorgen.

 

Personell som har kunnskap om sorgarbeid, anbefaler at seremonien annonseres på forhånd og er åpen for alle.

 

Dødsannonsen bør rykkes inn i avisene så snart tid og sted for seremonien er bestemt.

Byrået kan veilede vedrørende utforming og innhold, samt formidle bestilling av annonsen.

 

Dødsannonsen publiseres på byråets hjemmeside etter avtale med familien.

 

SORG OG NYE MEDIER

Internett gir rom for å bearbeide sorg gjennom andre kanaler enn før. Det kan opprettes sorgforum på Facebook og det skrives blogger hvor etterlatte og venner legger igjen sine tanker og kondolanser. Internett skaper et annet rom for å uttrykke følelser og for å sette ord på sorgen.

 

Nettet kan for mange være et godt sted å utrykke følelser. Ungdom er flinke til å være åpne om sorgen på nettet. Dette kan for mange være en god og sunn måte å bearbeide sorg på.

 

Utfordringen med bruk av nettet i forbindelse med sorg, kan være at man oppretter en fysisk avstand til både døden og de nærmeste etterlatte. Å møtes på nettet må ikke erstatte verdien av nærhet og det å være sammen med mennesker i en sorgsituasjon.

 

Noen kan imidlertid angre i ettertid på det de skrev i en følelsesladet situasjon, og som aldri kan fjernes.

 

Disse nye arenaene å sørge på, kan føre til en ny åpenhet om døden og til at man blir flinkere til å sette ord på vonde tanker og følelser.

SEREMONIEN

På gravferdsdagen kan det være godt for den nærmeste familien å møte i forkant av seremonien. De kan gjerne komme drøyt 30 minutter før seremonien skal begynne.

 

I Dalane distriktet er det vanlig at de nærmeste og deres familie sitter framme til høyre i seremonirommet.

 

Det er naturlig å kle seg pent og respektfullt i diskrete farger, men det er ikke nødvendig å kle seg i sort.

 

MUSIKK

Musikk har en sentral plass i vår gravferdstradisjon og er en svært viktig del av seremonien. Musikk gir rom for følelser. Personlig musikkvalg gir seremonien et individuelt preg og er ofte et sterkt bidrag til en vakker avskjed.

 

Når det gjelder sanger og musikalske innslag, er familiens ønsker viktige. Vi i begravelsesbyrået kan også være behjelpelige med forslag. Musikk er en del av kirkens gravferdsritual. Forrettende prest og organist skal godkjenne valg av salmer og sanger.

Ved borgerlige seremonier står man fritt i valg av musikk.

 

SANGHEFTE

Et sanghefte er på forsiden påført avdødes navn og dato for gravferden. Det er mulig å velge ulike motiv eller personlig bilde på forsiden av sangheftet. Inni heftet står salmer eller sanger som familien har valgt. Det er også mulig å nytte kapellets/ kirkens salmebøker.

 

Det er en fin tradisjon at noen i familien deler ut sangheftene før seremonien begynner.

 

Her kan du se eksempler på bildemotiv:

 

PERSONLIG MINNETALE OG KRANSEPÅLEGGING

Personlig minnetale eller kransepålegging, må på forhånd avtales med den som har ansvaret for gravferden. Familie og venner kan bidra med minnetale, opplesning, sang og musikkinnslag.

 

Å uttrykke seg i ord passer ikke for alle. Det er også en fin og personlig hilsen å legge en enkel rose på kisten. Dette kan gjerne gjøres sammen med barn som måtte være til stede. Rosen kan legges på enten inne i seremonirommet eller ute ved graven.

 

BLOMSTER

Vi har en lang tradisjon for blomster ved gravferd. Blomster sier ofte mer enn ord, og kan være til stor hjelp for å uttrykke følelser når ord blir fattige. Med blomster kan vi utrykke omsorg, medfølelse, og takknemlighet. Blomster kan danne en vakker ramme rundt et siste farvel.

 

Flere ønsker en helhet som kan gjenspeile personlighet og interesser eller årstid. Valg av spesielle farger og blomster kan fortelle mye om en person. For friluftemennesker kan interesse for skog, fjell og natur symboliseres med for eksempel markblomster, mose, lyng og granbar. For en sjømann kan blåhvite blomster gjerne formet som et anker, kombinert med litt gammelt fiskegarn og andre maritime effekter utgjøre et fint personlig utrykk. Veldig mye av det vi gjør i livet kan relateres til blomster.

 

Det er mulighet for å uttrykke en hilsen i form av minneord på en sløyfe hvis man velger en kistedekorasjon, krans eller båredekorasjon. Vi har mange eksempler på sløyfetekster og kan veilede om disse.

 

Noen vil uttrykke seg enkelt, mens andre ønsker stor blomsterprakt. Vi kan gi råd og veiledning ved valg blomster. Vi bruker lokale leverandører i Dalane.

 

Vi legger stor flid i å pynte et seremonirom og legge til rette for en verdig gravferd.

Deltakelse ved pynting av kapell/ kirke kan også være en viktig oppgave for de etterlatte.

 

MINNEGAVE

Det er mulig å ønske en pengegave til et godt formål istedenfor blomster. Det kan være en gave til Kreftforeningen, en veldedig organisasjon eller et lokalt sykehjem m.fl.
 

Minnegaver kan organiseres på ulike måter og bør derfor avklares på forhånd.

 

KONDOLANSER VED GRAVEN

Det kan være mange årsaker til å annonsere at «kondolanser ønskes ikke». Men mye tyder på at åpenhet og nærhet er godt både for den som sørger og for venner som ønsker å vise sin medfølelse. Det kan skape usikkerhet å annonse at man ikke ønsker at andre mennesker kan få uttrykke sin deltakelse. Dette kan føre til ensomhet i en tid da man trenger fellesskap med andre. Familien kan skape trygghet ved å signalisere at de setter pris på omtanke fra andre. Å møte mennesker er en viktig del av sorgen.

 

TAKK

Helt til slutt i seremonien kan en representant fra familien, klokker eller prest si takk for deltakelsen. Etterpå er det vanlig at familien blir stående sammen for å ta i mot kondolanser.

 

MINNESAMVÆR

Etter gravferden kan det være godt å møte familie og venner på en mer uformell måte i et minnesamvær. Mange opplever det fint å kunne snakke sammen og dele sorg og minner. Når sorgen rammer, er fellesskap med andre av stor betydning. Sang og musikk kan være naturlige innslag og det er alminnelig å gi ordet fritt til korte hilsener og minnetaler.

 

Minnesamvær kan holdes i hjemmet eller i et leid lokale. Vi kan legge til rette for minnesamvær og kan formidle bestilling av lokale og bevertning.

 

 
 
 
 

Kvite fuglar

 

Til deg, du kjære,

flyg siste tankane –

kvite fuglar

flyg or buret –

 

Ein gong møter eg deg, du kjære,

på stille stader,

der kvite fuglar

syng i treom.

 

Tor Jonsson

Eg ser

 

Eg ser at du er trøtt,

men eg kan ikkje gå alle skrittå for deg.

Du må gå de sjøl,

men eg vil gå de med deg.

 

Eg ser du har det vondt,

men eg kan ikkje grina alle tårene for deg.

Du må grina de sjøl,

men eg vil grina med deg.

 

Eg ser du vil gi opp,

men eg kan ikkje leva livet for deg.

Du må leva det sjøl,

men eg vil leva med deg.

 

Eg ser at du er redd,

men eg kan ikkje gå i døden for deg.

Du må smaka han sjøl,

men eg gjer død til liv for deg.

Eg har gjort død til liv for deg.

 

Bjørn Eidsvåg   

Vi bøyer vårt hode i sorg

 

Vi bøyer vårt hode i sorg,

ditt blikk og din stemme er borte,

vi skal savne ditt nærvær, ditt vesen,

vi skal ikke se deg igjen.

 

Vi bøyer vårt hode ærbødig

for alt hva du var, hva du gjorde,

og det som gav mening til livet,

for den som fikk være deg nær.

 

Vi løfter vårt hode i glede,

med minner om deg og din tid.

Om din tid iblant oss er over,

så er du en del av vårt liv.

 

Kjell Bålsrud

 
 
 
 
 
 
 
 

RELIGIØS ELLER BORGERLIG SEREMONI

De fleste ønsker en seremoni i forbindelse med en gravferd. Seremonien skal gi en verdig ramme rundt avskjeden.

 

Alle som er medlem av Den Norske Kirke har rett til en kirkelig gravferd. Gravferd etter kirkens ordning er en kirkelig handling av gudstjenestelig karakter. Innholdet i seremonien så som symbolbruk, blomsterdekor, minnetaler og musikkvalg må innordnes etter fastsatte regler. Sang- og musikkvalg må på forhånd godkjennes av den som skal forrette og av organisten.

 

Ønskes medvirkning fra andre livssynsorganisasjoner, må det avgjøres hvem som skal lede seremonien og hvordan denne skal gjennomføres.

 

Alle som ønsker det, kan velge borgerlig gravferd. Borgerlig gravferd er en minnehøgtidelighet på et rent menneskelig og verdslig grunnlag. Seremonien gjennomføres uten religiøse innslag. Innenfor denne rammen bestemmer de pårørende selv seremoniens innhold.

 

Gravkapeller og kirkegårder kan nyttes av alle. Det er bare lokaler som etter loven regnes som kirkehus, som ikke uten videre kan benyttes til andre enn kirkelig gravferd.

 

 

Kirkelig seremoni:

 • Samlingsmusikk.

 • Klokkeringing.

 • Preludium.

 • Salme.

 • Inngangsord/bønn.

 • Minneord.

 • Kransepålegging og
  personlig minnetale.

 • Salme eller musikkinnslag.

 • Skriftlesning

 • Salme

 • Tale

 • Bønn og Fadervår

 • Salme

Begravelse:

 • Postludium.

 • Kisten bæres ut.

 

Ved graven:

 • Salme.

 • Skriftlesning.

 • Bønn ved gravsted.

 • Senking og jordpåkastelse.

 • Skriftord og velsignelse.

 • Salme.

 • Klokkeringing, 3x3 slag.

Kremasjon:

 • Skriftlesning og bønn.

 • Jordpåkastelse.

 • Velsignelse.

 • Salme.

 • Klokkeringing, 3x3 slag.

 • Kisten bæres ut til bårebil.

Begravelsesbyrået Puntervoll as.  Jonas Rodvelts vei 35, 4372 Egersund. Telefon 51 49 50 50.